spolky, nadace, nadační fondy, ústavy

Spolek

Spolek je právnickou osobou založenou alespoň třemi osobami vedenými společným zájmem k naplňování tohoto zájmu v samosprávném a dobrovolném svazku. Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejich naplňování byl spolek založen. Zisk spolku lze použít jen pro spolkovou činnost a správu spolku.

Spolek se zakládá přijetím stanov, které obsahují alespoň název a sídlo spolku, účel spolku, práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat, a určení statutárního orgánu. Spolek vzniká zápisem do spolkového rejstříku.

Pomůžeme Vám při tvorbě stanov spolku tak, aby odpovídaly Vašim potřebám, jakož i požadavkům občanského zákoníku. Zároveň Vám poradíme s vyřízením dalších formalit a přípravou dalších podkladů souvisejících se založením spolku.

Založený spolek na žádost též zapíšeme.

Nadace a nadační fond

Nadace je právnickou osobou založenou k tomu, aby trvale sloužila společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu. Účel nadace může být veřejně prospěšný, spočívá-li v podpoře obecného blaha nebo dobročinný, spočívá-li v podpoře určitého okruhu osob.

Nadace se zakládá nadační listinou, kterou může být zakládací listina nebo pořízení pro případ smrti. Nadační listina vyžaduje formu notářského zápisu.

Vklad do nadace může být peněžitý i nepeněžitý. Souhrnná výše vkladů musí odpovídat nejméně částce 500.000,- Kč. Nepeněžitý vklad do nadace musí splňovat předpoklad trvalého výnosu a nesmí sloužit jako jistota.

Právní úprava nadačního fondu je obdobná. Majetek nadačního fondu tvoří soubor vzniklý z vkladů a darů, u kterých však nemusí být splněn předpoklad trvalého výnosu. Nadační fond také nevytváří nadační jistinu ani nadační kapitál.

PomůžemeVám při tvorbě nadační listiny i s vyřízením formalit a přípravou podkladů pro zápis do nadačního rejstříku.

Založenou nadaci či nadační fond na žádost též zapíšeme do nadačního rejstříku.

Ústav

Ústav je právnickou osobu ustavenou za účelem činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní nebo majetkové složky. Ústav provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za předem stanovených podmínek.

Ústav se zakládá zakládací listinou nebo pořízením pro případ smrti. Vzniká zápisem do rejstříku ústavů.

Pomůžeme Vám při tvorbě zakládací listiny i s vyřízením formalit a přípravě podkladů pro zápis ústavu do rejstříku ústavů.

Založený ústav na žádost též zapíšeme do rejstříku ústavů.