obchodní společnosti

Založení

Společnost s ručením omezeným se zakládá společenskou smlouvou, nebo má-li jediného zakladatele, zakladatelskou listinou.

Akciová společnost se zakládá přijetím stanov.  Všechna tato zakladatelská právní jednání vyžadují formu notářského zápisu.  Připravíme je pro Vás tak, aby odpovídala Vašim představám a potřebám i požadavkům zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisů. Zároveň Vám poradíme s vyřízením dalších formalit souvisejících se založením obchodní společnosti a připravíme související dokumenty.

Na žádost též provedeme zápis založené obchodní společnosti do obchodního rejstříku, což je levnější a rychlejší způsob, než kdyby zápis prováděl rejstříkový soud.

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a evropské společnosti. Některá rozhodnutí valné hromady musí být ze zákona osvědčena notářským zápisem. Jedná se zejména o změnu zakladatelského právního jednání (společenské smlouvy, zakladatelské listiny, stanov), změnu výše základního kapitálu, zrušení společnosti s likvidací, přeměnu společnosti nebo změnu formy, štěpení a spojování akcií.

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným může být měněna též dohodou všech společníků, která vyžaduje rovněž formu notářského zápisu.

V některých případech se sepisuje notářský zápis, i když zákon notářské osvědčení nevyžaduje. Jde o zajištění věcné správnosti rozhodnutí a předcházení budoucím sporům o to, zda a v jaké podobě bylo rozhodnutí přijato. Notářský zápis též umožní snazší a rychlejší zápis změn do obchodního rejstříku. Kontaktujte nás proto již při přípravě podkladů pro přijetí rozhodnutí.

V jednočlenných společnostech se nekoná valná hromada, ale působnost valné hromady vykonává jediný společník nebo akcionář společnosti. Forma notářského zápisu se vyžaduje ve stejných případech jako u rozhodnutí valné hromady.

Změny společnosti zapíšeme na žádost do obchodního rejstříku.