společenství vlastníků

společenství vlastníků

Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Členství ve společenství vlastníků je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky.

ZALOŽENÍ

Společenství vlastníků se zakládá v domě, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví různých vlastníků. Zakládá se schválením stanov, které vyžadují formu veřejné listiny. Vzniká zápisem do rejstříku společenství vlastníků jednotek.

Pomůžeme Vám při tvorbě stanov společenství vlastníků tak, aby odpovídali Vašim potřebám i požadavkům občanského zákoníku a prováděcích předpisů. Zároveň vám poradíme s vyřízením formalit a přípravou dalších podkladů souvisejících se založením společenství vlastníků.

Stanovy musí obsahovat alespoň název obsahující slova „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který společenství vlastníků vzniklo, a dále sídlo, úpravu členských práv a povinností vlastníků jednotek i způsob jejich uplatňování, určení orgánů, jejich působnosti, počet členů volených orgánů a jejich funkční období, způsob jejich svolávání, jednání a usnášení, určení prvních členů statutárního orgánu, pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí a pravidla pro tvorbu rozpočtu, pro příspěvky a pro způsob určení jejich výše.

Založené společenství vlastníků na žádost zapíšeme do rejstříku společenství vlastníků jednotek.

SHROMÁŽDĚNÍ

Shromáždění je nejvyšším orgánem společenství vlastníků. Tvoří jej všichni vlastníci jednotek, přičemž každý z nich má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech.

Shromáždění mj. schvaluje změnu stanov a volí a odvolává členy výboru nebo předsedu společenství vlastníků. V některých případech se k uvedeným rozhodnutím potřeba notářský zápis, a to v závislosti na tom, kdy společenství vzniklo a jaký je obsah jeho stanov.

V některých případech se sepisuje notářský zápis, i když není notářské osvědčení zákonem ani stanovami vyžadováno. Notář totiž zajistí věcnou správnost rozhodnutí a zamezí budoucím sporům o to, zda a v jaké formě bylo rozhodnutí přijato. Notářský zápis též umožní rychlejší a snadnější zápis změn do rejstříku společenství vlastníků jednotek.

Na žádost zapíšeme změny společenství do rejstříku společenství vlastníků jednotek.