notářské zápisy se svolením k přímé vykonatelnosti

Exekuční titul

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti je tzv. exekučním titulem. Představuje velmi efektivní způsob, jak zajistit vrácení půjčených peněz nebo splnění jiné povinnosti. Jeho obsahem je zpravidla závazek dlužníka, že ve stanovené lhůtě řádně splní své dluhy vůči věřiteli  a svolí k vykonatelnosti pro případ, že tak neučiní.  V případě nesplnění dluhu tak může být bez dalšího nařízena exekuce dlužníkova majetku a věřitel nemusí absolvovat zdlouhavé a nákladné soudní řízení.

Dohoda se svolením vykonatelnosti

Dohoda se svolením k vykonatelnosti se často sepisuje již v době vzniku dluhu (např. předání peněz u zápůjčky), někdy i ohledně dluhu, který teprve vznikne (úvěr). Dohodu se svolením k vykonatelnosti je možno uzavřít i v případech, kdy je dluh již splatný a smluvní strany se v rámci mimosoudního řešení sporu dohodnou na dodatečné lhůtě k plnění nebo si sjednají nové podmínky splácení.

Jednostranné uznání dluhu

Svolení k vykonatelnosti může být obsaženo též v jednostranném uznání peněžitého dluhu. Podmínkou je, že se jedná o již existující dluh. V případě jednostranného uznání dluhu postačí , když se k podpisu notářského zápisu dostaví jen dlužník.