NOTÁŘSKÉ ÚSCHOVY

notářské úschovy

Přijímání peněz a listin do úschovy podle notářského řádu je zvláštní činností notářů, kde se předpokládá zvýšená potřeba právní jistoty a důvěryhodnosti. Nejvýraznějším vyjádřením tohoto principu je úschova závěti nebo jiného pořízení pro případ smrti.

Pro notářské úschovy jsou dána přesná pravidla, jejichž dodržování každým notářem podléhá přísné kontrole ze strany orgánů notářské samosprávy i státu. Podle účelu se úschovy rozlišují na úschovy, jejichž účelem je pouze uschování daného předmětu úschovy a jeho následné vrácení žadateli a úschovy, jejichž účelem je uschování a následné předání předmětu úschovy další osobě.

Nejčastěji jsou do notářské úschovy svěřování peníze a listiny za účelem jejich vydání dalším osobám. Účelem takové notářské úschovy je zpravidla zajištění dluhu.

Notářská úschova peněz

Budete-li kupovat nemovitou věc nebo uzavírat jiný obchod, můžeme kupní cenu převzít do notářské úschovy a zajistit tak pro obě strany smlouvy bezpečný způsob její úhrady. Např. při koupi bytu notářská úschova zaručuje, že prodávajícímu bude kupní cena skutečně zaplacena, avšak až poté, co se kupující stane vlastníkem. Každá notářská úschova je vedena na samostatném účtu, odděleně od majetku notáře a notář je při úschovách povinen postupovat přesně podle pravidel stanovených v notářském řádu a pokynů smluvních stran. Pokud notář sepisuje i kupní smlouvu, činí odměna notáře za související úschovu pouze jednu desetinu běžné odměny.

Notářská úschova listin

Do notářské úschovy je možno přijmout listiny, které mají právní význam, tj. listiny, se kterými by měl či mohl být spojen určitý právní následek.  Musí být předány ve stavu, aby bylo možné posoudit jejich obsah, tedy nikoliv v zapečetěné obálce. Listinou se rozumí „ucelený text, který je ukončen způsobem prokazujícím jeho jedinečnost“. Může jít např. o podepsané kupní smlouvy, podepsaný návrh na vklad do katastru nemovitostí nebo též o cenné papíry (např. směnka).

O přijetí listin do notářské úschovy se sepíše protokol, ve kterém je sjednána doba, na kterou jsou listiny uloženy. Pokud mají být listiny vydány další osobě, obsahuje protokol zpravidla též podmínky, za kterých mají být této osobě vydány. Účelem takové úschovy je zajištění dluhu. Příkladem podmínky pro vydání listin z úschovy je předložení dokladu o zaplacení kupní ceny.

Na základě ustanovení notářského řádu přijímáme do notářské úschovy také listiny o právním jednání pro případ smrti (závěti, listiny o vydědění). S ohledem na jejich závažnost však doporučujeme jejich sepsání ve formě notářského zápisu. Jde o zajištění věcné správnosti a vzhledem k tomu, že notářský zápis je veřejnou listinou, též nepochybného důkazu o tom, že se jedná o pravou vůli pořizovatele.  Právní jednaní pro případ smrti uložená v notářské úschově, ať jako soukromé listiny, nebo listiny sepsané ve formě notářského zápisu, se zapisují do Evidence právních jednání pro případ smrti vedené Notářskou komorou České republiky. To je zárukou, že v případě úmrtí pořizovatele budou automaticky předány notáři – soudnímu komisaři, který bude pověřen projednáním pozůstalosti.