ověřování

 

Vidimace

Provádíme vidimaci, tj. ověřování shody kopie listiny s jejím originálem.

Je možná i vidimace listiny v cizím jazyce.  Má-li však ověřená kopie být použita v zahraničí, může ověřovací doložku podepsat pouze notář nebo jeho notářský kandidát. Skutečnost, že je kopie určena pro použití v zahraničí, proto prosím hlaste předem.

Ověřené opisy listin, jejichž jedinečnost nelze nahradit jejich kopiemi, vyhotovovat nelze. Jedná se zejména o občanský průkaz, vojenský průkaz, pas, nebo jiný průkaz, směnku, šek, nebo jiný cenný papír, vkladní knížku, geometrický plán, rysy a technické kresby.

Není možné ověřit ani kopie listin, které se zcela neshodují s originálem, tedy listiny obsahující doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jejich věrohodnost.

Vidimací se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v listině a jejich soulad s právními předpisy.

Legalizace

Provádíme legalizaci, tj. ověřování pravosti podpisů.

Legalizací ověřujeme, že určitá osoba před námi listinu vlastnoručně podepsala nebo podpis nacházející se na listině uznala za vlastní. Legalizace se provádí připojením doložky o podpisu listiny nebo o uznání podpisu za vlastní, která se umístí přímo na listinu, případně se vyhotoví na samostatný list, který se pevně připojí k podepsané listině.

Pro ověření podpisu je třeba, aby žadatel prokázal svou totožnost platným úředním průkazem (občanským průkazem, pasem). Pokud má být podpis ověřován na listině vyhotovené v jazyce, který notářka ani její pracovníci neovládají, je třeba předložit i překlad vyhotovený soudním tlumočníkem.

V případě, že má být listina, na které je podpis ověřován, použita v zahraničí, je třeba, aby ověřovací doložka byla podepsána notářem nebo notářským kandidátem. Skutečnost, že je listina určena pro použití v zahraničí, proto prosím hlaste předem.