Výpis z rejstříku trestů

Výpis z rejstříku trestů

Výpis z evidence Rejstříku trestů je možno vydat pouze osobě, které se výpis týká. K žádosti o vydání výpisu musí být předložen platný úřední průkaz totožnosti. V případě, kdy o výpis žádá zmocněnec, musí předložit též plnou moc s uvedením místa narození a úředně ověřeným podpisem zmocnitele.