Datové schránky

Datové schránky

Každá fyzická osoba, která má zřízenou datovou schránku má své vlastní přístupové údaje. Každý statutární zástupce právnické osoby má též své vlastní přístupové údaje. Do jedné datové schránky právnické osoby se každý přihlašuje svými přihlašovacími údaji.

Dojde-li ke změně statutárních zástupců právnické osoby, provede systém datových schránek automaticky změny v oprávnění k přístupu do datové schránky na základě zápisu změn do obchodního rejstříku, tj. novému statutárnímu zástupci vygeneruje a zašle přístupové údaje a odvolanému statutárnímu zástupci zruší přístup do datové schránky.

Přístupové údaje jsou oprávněným osobám zasílány výhradně poštou do vlastních rukou na adresu trvalého bydliště. U statutárních zástupců právnické osoby jsou zasílány na adresu bydliště, které je zapsáno v obchodním rejstříku, a to i do zahraničí.

Nevyzvedne-li si adresát přístupové údaje ve stanovené lhůtě, je možné získat přístup do datové schránky pouze žádostí o zneplatnění původních přístupových údajů a vystavení nových.

V případě, že oprávněná osoba přístupové údaje neobdrží nebo heslo ztratí či zapomene, je možné u nás požádat o zneplatnění původních přístupových údajů a vystavení nových. K podání žádosti o zneplatnění je možné zmocnit jinou fyzickou osobu plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. V takovém případě jsou nové údaje zasílány oprávněné osobě vždy poštou.