smlouvy mezi manželi a snoubenci

smlouvy mezi manželi a snoubenci

V zákonném režimu podle občanského zákoníku nabývají manželé za trvání manželství veškerý majetek do svého společného jmění. Výjimku v zásadě tvoří jen věci sloužící k osobní potřebě jednoho z manželů a věci získané děděním nebo darem.

Smlouvou o manželském majetkovém režimu  si manželé mohou své majetkové poměry upravit jinak. Taková smlouva vyžaduje formu notářského zápisu.  Smluvený režim může spočívat v rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu, v režimu oddělených jmění nebo v režimu vyhrazujícím vznik společného jmění ke dni zániku manželství. Smlouvu o manželském majetkovém režimu mohou uzavřít též snoubenci před uzavřením manželství. Taková smlouva se často nazývá smlouvou předmanželskou, i když zákon tento termín nezná.

Účelem smluv o manželském majetkovém režimu je zpravidla řešení situací, které by mohly negativně ovlivnit rodinné majetkové poměry. Mohou například snížit dopady podnikatelských rizik jednoho z manželů na rodinu, vyloučit složité vypořádávání majetku po rozvodu manželství či nechtěné dědění majetku potomkem jen jednoho z manželů.

Smlouvu o manželském majetkovém režimu na žádost manželů zapíšeme do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeného Notářskou komorou České republiky. Smyslem takového zápisu je to, aby se manželé mohli smlouvy o manželském majetkovém režimu dovolat vůči třetím osobám (věřitelům) i tehdy, když tyto třetí osoby nejsou s jejím obsahem seznámeny.

Zúžení společného jmění manželů

Zúžením společného jmění se rozumí případ, kdy se manželé dohodnou, že určitý majetek, případně též dluhy, přestanou být jejich společným jměním a stanou se výlučným majetkem jednoho z manželů. Taková smlouva se však svým obsahem nesmí dotknout práv třetí osoby, ledaže by s jejím obsahem souhlasila. Smlouvou o zúžení společného jmění mohou manželé omezit též rozsah majetku a dluhů, které v budoucnu teprve nabydou nebo které jim teprve vzniknou.

Rozšíření společného jmění manželů

Rozšířením společného jmění se rozumí případ, kdy se manželé dohodnou, že určitý majetek ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů se stane jejich majetkem společným. Může se jednat o věci, které jsou v zákonném režimu ze společného jmění manželů vyloučeny, zpravidla věci nabyté dědictvím či darem nebo věci, které nabyl jeden z manželů před uzavřením manželství.

Režim oddělených jmění

Sjednání režimu oddělených jmění představuje dohodu manželů (snoubenců) o tom, že za trvání manželství bude nabývat každý z nich veškerý majetek do svého výlučného vlastnictví a současně se každý z nich bude samostatně zavazovat stejně, jako by manželství neuzavřeli. V případě režimu oddělených jmění společné jmění manželů vůbec nevznikne. Zvolí-li si manželé režim oddělených jmění za trvání manželství, musí dojít též k vypořádání veškerého majetku, který tvoří součást jejich společného jmění.

Zápis do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu

Seznam listin o manželském majetkovém režimu (dále též jen „Seznam“) je veden v elektronické podobě Notářskou komorou České republiky. Slouží veřejnosti k nahlížení do záznamů o tom, zda manželé uzavřeli smlouvu o manželském majetkovém režimu nebo zda o jejich manželském majetkovém režimu bylo rozhodnuto soudem.

Zápis smlouvy do Seznamu se provádí pouze na žádost manželů. Smyslem zápisu v Seznamu je, aby se manželé mohli smlouvy o manželském majetkovém režimu dovolat vůči třetím osobám (věřitelům) i tehdy, když tyto třetí osoby nebyly s jejím obsahem seznámeny.  Pokud je o smlouvě nebo soudním rozhodnutí proveden zápis do Seznamu, tento zápis podle platné právní úpravy působí vůči všem osobám, a to i tehdy, pokud obsah smlouvy nebo rozhodnutí neznají.

V případě, kdy smlouva v Seznamu zapsána není, mohou se jí manželé vůči třetím osobám dovolat pouze tehdy, pokud je s obsahem smlouvy seznámili.

Seznam je veden v elektronické podobě na internetových stránkách Notářské komory České republiky. Vyhledávaní v Seznamu je zpoplatněno. Na základě žádosti Vám vydáme opis příslušné listiny.