převody nemovitých věcí

Převody nemovitých věcí

Nemovité věci (dům, byt, pozemek) se nejčastěji převádějí kupní nebo darovací smlouvou. V úvahu přichází i směnná smlouva. Tyto smlouvy sepisujeme ve formě notářského zápisu, který je veřejnou listinou. Tato veřejná listina, na rozdíl od smluv sepsaných advokáty nebo realitními kancelářemi, představuje jednoznačný důkaz potvrzující pravdivost údajů v ní uvedených.

Jako notáři postupujeme při sepisování smluv nestranně, obě strany poučíme o právních důsledcích jejich jednání tak, abychom předešli vzniku případného sporu.

Připravíme Vám též návrh na vklad do katastru nemovitostí, případně poradíme s dalšími povinnostmi spojenými s převodem nemovitých věcí. V souvislosti s kupní smlouvou je možno využít též notářskou úschovu kupní ceny, která je v tomto případě značně finančně zvýhodněna.

Kupní smlouva

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat věc, která je předmětem koupě, kupujícímu, a umožnit mu k ní nabýt vlastnické právo. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí kupní cenu.

Jaké podklady jsou pro sepsání kupní smlouvy o nemovitých věcech potřeba?  Je to především listina prokazující vlastnické právo prodávajícího, tzv. nabývací titul (kupní smlouva, darovací smlouva, dědické usnesení s vyznačením právní moci) a výpis z katastru nemovitostí (výpis z katastru nemovitostí Vám na požádání vyhotovíme). Dále pak údaje účastníků smlouvy (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, rodinný stav, případně název a identifikační číslo právnické osoby, včetně sdělení, kdo bude tuto osobu při jednání zastupovat). Bude-li některý z účastníků zastoupen na základě plné moci, též plná moc s úředně ověřeným podpisem, Obsah plné moci doporučujeme konzultovat předem.

V souvislosti s kupní smlouvou můžete též využít notářskou úschovu kupní ceny. Notářská úschova poskytuje jistotu oběma smluvním stranám. Návrh na vklad vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí totiž není zpravidla podán dříve, než je kupní cena složena na účtu notářské úschovy a prodávajícímu se kupní cena z notářské úschovy uvolní až poté, co je kupující v katastru nemovitostí zapsán již jako vlastník prodávaných nemovitých věci. V případě, kdy sepisujeme kupní smlouvu, je notářská úschova peněz výrazně finančně zvýhodněna.

Darovací smlouva

Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá.

Jaké podklady jsou pro sepsání darovací smlouvy o nemovitých věcech potřeba?  Je to především listina prokazující vlastnické právo prodávajícího, tzv. nabývací titul (kupní smlouva, darovací smlouva, dědické usnesení s vyznačením právní moci) a výpis z katastru nemovitostí (výpis z katastru nemovitostí Vám na požádání vyhotovíme). Dále pak údaje účastníků smlouvy (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště).

Darovací smlouva může smlouva obsahovat i další ujednání. Nejčastěji se jedná o ujednání, kdy se pro dárce zřizována tzv. služebnost bytu, tj. právo darované nemovité věci nebo jejich část doživotně užívat.  Taková ujednání zapsaná v katastru nemovitostí dávají dárci jistotu, že bude moci darovanou nemovitost i nadále užívat.

Směnná smlouva

Směnnou smlouvou se každá ze stran zavazuje převést vlastnické právo k věci výměnou za závazek druhé strany převést vlastnické právo k jiné věci.

Na směnnou smlouvu se přiměřeně použijí ustanovení o kupní smlouvě s tím, že každá ze stran se ohledně věci, kterou směnou dává, považuje  za stranu prodávající, a ohledně věci, kterou přijímá, za stranu kupující.

K sepsání směnné smlouvy jsou potřeba stejné podklady jako k sepsání kupní smlouvy, tedy především listiny prokazující vlastnické právo účastníků směny (kupní smlouva, darovací smlouva, dědické usnesení s vyznačením právní moci), výpisy z katastru nemovitostí (výpisy z katastru nemovitostí Vám na požádání vyhotovíme) a dále pak údaje účastníků smlouvy (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, rodinný stav) V případě, že má být jedné ze stran v souvislosti se směnou poskytnut doplatek, též sdělení výše tohoto doplatku a představy o způsobu jeho úhrady.