družstva

družstva

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založené za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání. Musí mít nejméně tři členy.

Založení

Družstvo se zakládá na ustavující schůzi přijetím stanov, volbou členů orgánů družstva a schválením způsobu splnění základní členského, popř. i vstupního vkladu. Průběh ustavující schůze a rozhodnutí o přijetí stanov se osvědčuje notářským zápisem.  Pomůžeme Vám při tvorbě stanov družstva tak, aby odpovídaly Vašim potřebám i požadavkům zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku. Zároveň Vám poradíme s vyřízením formalit a přípravou dalších podkladů souvisejících se založením družstva.

Založené družstvo na žádost zapíšeme do obchodního rejstříku.

Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Některá rozhodnutí valné hromady musí být ze zákona osvědčena notářským zápisem. Jedná se o změnu stanov, zrušení družstva s likvidací, přeměnu družstva nebo schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu činnosti nebo podnikání družstva.

V některých případech se sepisuje notářský zápis, i když zákon notářské osvědčení nevyžaduje. Notář totiž zajistí věcnou správnost rozhodnutí a zamezí budoucím sporům o to, zda a v jaké podobě bylo rozhodnutí přijato. Notářský zápis též umožní snazší a rychlejší zápis změn do obchodního rejstříku. Kontaktujte nás proto již při přípravě podkladů pro přijetí rozhodnutí.

Na žádost též zapíšeme změny družstva do obchodního rejstříku.